Dasar Keselamatan ICT mengandungi peraturan peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) KPT (termasuk Jabatan di bawahnya). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna di KPT mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT KPT. Dasar ini dibuat berasaskan kepada Dasar Keselamatan ICT MAMPU yang sedia ada.

Dokumen lampiran : Dasar Keselamatan ICT - Versi 1.1